قالب لندینگ معرفی اپلیکیشن

60

+
صفحه HTML

5

رنگ گرادینت

15

+
سکشن بندی HTML

200

+
آیکون
دموهای بی نظیر

صفحات اصلی - سبک اول

استایل 1

استایل 2

استایل 3

استایل 4

استایل 5

استایل 6

دموهای بی نظیر

صفحات اصلی - سبک دوم

استایل 1

استایل 2

استایل 3

استایل 4

استایل 5

استایل 6

دموهای بی نظیر

صفحات داخلی