سطح یک

19

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی
پشنهاد ما

سطح دو

29

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی

سطح سه

39

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی

سطح چهار

49

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی

سطح یک

19

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی
پیشنهادما

سطح دو

29

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی

سطح سه

39

ماهانه
 • 5 پروژه
 • 1 GB فضا
 • بدون محدودیت
 • 1 کاربر
 • 24x7 پشتیبانی