انواع ورودی

email@example.com

از این متن به عنوان یک راهنما استفادهکنید
چند انتخابی

ورودی ها

سایزهای ورودی

فرم شماره یک

نمونه ای از یک فرم ساخته شده برای شما

فرم شماره دو

نمونه ای از یک فرم ساخته شده برای شما

فرم شماره سه

نمونه ای از یک فرم ساخته شده برای شما

نوع 1
نوع 2