نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

نوع ورودی

متنی نمونه در این قسمت

مقادیر مجاز

متن نمونه