نمونه اول

از کد رو به رو برای دسترسی استفاده کنید .table یا <table>.

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 علی یدالهی yadollahi
2 سامان رجبی saman
3 فرهاد پور هاشم porhashem

نمونه دوم

از کد .table-striped برای دسترسی استفاده کنید <tbody>.

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 علی یدالهی yadollahi
2 سامان رجبی saman
3 فرهاد پور هاشم porhashem

نمونه سوم

با کد .table-bordered برای دسترسی استفاده کنید

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 علی یدالهی yadollahi
2 سامان رجبی saman
3 فرهاد پور هاشم porhashem

نمونه چهارم

با کد .table-hover برای دسترسی استفاده کنید <tbody>.

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 علی یدالهی yadollahi
2 سامان رجبی saman
3 فرهاد پور هاشم porhashem

نمونه پنجم

با استفاده از کد .table در .table-responsive استفاده شود

# سربرگ جدول سربرگ جدول سربرگ جدول سربرگ جدول سربرگ جدول سربرگ جدول
1 متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول
2 متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول
3 متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول متن جدول

نمونه ششم

از کد .table-condensed برای دسترسی استفاده کنید

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 علی یدالهی yadollahi
2 سامان رجبی saman
3 فرهاد پور هاشم porhashem
4 علی یدالهی yadollahi
5 سامان رجبی saman

نمونه هفتم

نمایش یک جد.ا نمونه

# متن سربرگ متن سربرگ متن سربرگ
1 متن جدول متن جدول متن جدول
2 متن جدول متن جدول متن جدول
3 متن جدول متن جدول متن جدول
4 متن جدول متن جدول متن جدول
5 متن جدول متن جدول متن جدول