نمونه اول

نام هزینه سود تفریح
ماشین 100 200 0
دوچرخه 330 240 1
بیلیارد 430 540 3
قایق بادبانی 100 200 0
اسکی 330 240 1
مجموع
موتور جستجو مرورگر سیستن عامل فعالیت
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 4.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.0 ویندوز 95+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 5.5 ویندوز 95+
نوع 1 اکسپلور 6 ویندوز 98+
نوع 1 اینترنت اکسپلورر 7 ویندوز اکس پی SP2+
نوع 1 AOL browser (AOL desktop) ویندوز اکس پی
نوع دوم موزیلا 1.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 1.5 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 2.0 Win 98+ / OSX.2+
نوع دوم موزیلا 3.0 Win 2k+ / OSX.3+