نمونه اول

با کد .checkbox-primary, .checkbox-info قابل دسترسی است.

با استفاده از کد .checkbox-single

متن نمونه

نمونه دوم

.checkbox-circle با کد

با استفاده از کد .checkbox-single

متن نمونه

نمونه سوم

نمونه متن تستی

نمونه چهارم

نمونه استفاده شده از کد: .radio-primary, .radio-danger

با استفاده از کد .radio-single

نمونه متن تستی

نمونه پنجم

نمونه متن تستی